ระบบแจ้งข้อเสนอแนะการบริการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การแจ้งร้องเรียน/ข้อเสนอแนะการบริการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. ยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำนโยบายการรับฟังข้อเสนอแนะการบริการ เพื่อรับแจ้งข้อเสนอแนะการบริการของ สดร. เพื่อใช้ปรับปรุงการให้บริการ โดยกำหนดช่องทางการรับข้อเสนอแนะการบริการ ดังนี้​

ระบบรับแจ้งข้อเสนอแนะ ที่ www.NARIT.or.th​
2. ติดต่อด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 260 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่​
3. จดหมายหรือเอกสาร ระบุหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดส่งที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 260 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180​
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) : [email protected]

ยื่นข้อเสนอและการบริการ

ติดตามข้อเสนอและการบริการ

ข้อมูลสถิติข้อเสนอแนะการบริการ