ระบบแจ้งข้อเสนอแนะการบริการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นโยบายการจัดการข้อเสนอแนะการให้บริการ​

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีนโยบายการจัดการข้อเสนอแนะการให้บริการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะพึงได้จากบริการของ สดร. จึงกำหนดแนวทางการจัดการข้อเสนอแนะการให้บริการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการให้บริการของ สดร. โดยกำหนดช่องทางการรับข้อเสนอแนะการให้บริการ ดังนี้​

1. ติดต่อด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 260 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2. จดหมายหรือเอกสาร ระบุหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดส่งที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 260 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ส่งที่ [email protected]
4. เว็บไซต์ https://www.narit.or.th >> การแจ้งข้อเสนอแนะการให้บริการ

ยื่นข้อเสนอและการบริการ

ติดตามข้อเสนอและการบริการ

ข้อมูลสถิติข้อเสนอแนะการบริการ